es

Targeta-GC


GAUDEIX

DELS

AVANTATGES

DE LA

TARGETA

PACIENT

PREFERENT

Grup Clínic

Selva Maresme

  

 

 

Des de la direcció del nostre Grup Clínic es va realitzar un estudi valorant certs aspectes i variables del nostre sector per analitzar la projecció del nostres serveis en el futur.

Es ben sabut per tothom, que avui en dia, la sanitat pública passa per greus problemes de finançament amb importants llistes d'espera, no tan sols per intervencions quirúrgiques sinó per simples consultes d'especialistes. Es per això, que considerem no només necessari, sinó imprescindible la coexistència d'un sistema sanitari públic amb un de privat, que complementi, en molts casos, les deficiències que presenta el sistema públic.

A partir d'aquí som coneixedors que no sobreviuríem sinó fos també, gràcies a les diferents mútues i companyies d'assegurances de salut col·laboradores nostres, ja que són les que ens nodreixen principalment de pacients.

En aquests anys de crisis, hem detectat pacients que sol·liciten si poden aconductar-se al Centre d'alguna forma per accedir al nostre quadre mèdic i serveis assistencials encara que no disposessin d'una Mútua i poder ser atès preferentment i amb avantatges tant assistencials com econòmiques, degut també que per moltes famílies el fet d'haver de pagar una pòlissa fami-liar d'assegurança de salut suposa una càrrega econòmica prou important, i a causa del context econòmic es vegin obligats a prescindir-ne.

Partint d'aquesta base, vam idear un sistema destinat a aquells pacients que no poden permetre's tenir una mútua o assegurança de salut tradicional on paguen una quota periòdica i, que a vegades ni tan sols amortitzen anualment si no li donen gaire ús. Per altre banda vam observar que podíem englobar pacients que per raó d'edat, antecedents quirúrgics o malalties cròniques les Mútues no admeten i, de la mateixa manera, incloure també a aquells pacients que voldrien només pagar en cas de fer-ne ús dels nostres serveis, és a dir, una contraprestació econòmica per visita o acte mèdic realitzat, convertint-lo alhora en una eina de fidelització i de gratificació als nostres clients.

A través de la creació del nostre Grup Clínic, on unifiquem els nostres 10 establiments sanitaris i la zona d'influència de l'oferta assistencial des de la Selva a l'Alt Maresme, traiem a la llum la TARGETA PACIENT PREFERENT GRUP CLÍNIC SELVA MARESME.

Amb aquesta targeta qualsevol dels nostres pacients, podrà optar de una forma avantatjosa a tot el servei integral que podem oferir(des de una 1a visita de qualsevol especialitat, passant per proves diagnòstiques, anàlisis, noves visites d'especialistes, rehabilitació, tractaments dentals, serveis d'òptica etc ...) durant 3 anys a preus preferents amb descomptes importants i per tota la seva família, sense que suposi una càrrega econòmica fixe mensual.

> CONDICIONS ECONÒMIQUES I UTILITZACIÓ DE LA TARGETA PACIENT PREFERENT GRUP CLÍNIC SELVA MARESME
La Targeta Sanitaria PACIENT PREFERENT pretén ser una eina profitosa pels nostres pacients que no puguin o no vulguin contractar un assegurança mèdica tradicional amb quota fixe periòdica de pagament.

Per tant, les condicions són molt senzilles i entenedores:

- Una quota inicial d'emissió de la targeta que el pacient haurà de pagar en el moment d'adquirir-la, directament al mostrador del centre mèdic a on la adquireixi. Aquesta quota es de 40€, i té una validesa de 3 anys. Cada 3 anys es renovarà, amb nova quota (25€).

- Amb una única targeta podran accedir als descomptes oferts, el titular de la mateixa i els integrants de la seva unitat familiar, cònjuge i fills menors d'edat. En el moment que un dels fills assoleixi la majoria d'edat haurà d'adquirir un targeta pròpia per poder accedir als descomptes de PACIENT PREFERENT.

- Cada cop que el titular de la targeta o algun dels integrants de la seva unitat familiar facin ús de qualsevol dels nostres serveis mèdics caldrà que presentin la targeta, amb algun document de identificació per verificar la titularitat o pertinença a la mateixa, en el centre mèdic que correspongui. En cas que, pel què sigui, no es presenti l'esmentada targeta serà el propi pacient que haurà d'indicar la seva condició de PACIENT PREFERENT del GRUP CLÍNIC i el centre verificarà la seva identitat i la seva condició de beneficiari de la targeta, i se li podran aplicar els avantatges i condicions especials.

- Juntament amb el contracte d'adhesió, s'entregarà al pacient un document annexe on hi constaran els preus de cada acte mèdic, servei, prova diagnòstica, etc... i podrà saber en tot moment el cost que li suposarà qualsevol dels nostres serveis o actes mèdics als que pot accedir. En aquest annexe el pacient podrà veure el preu del servei i el preu que haurà de liquidar com a titular de la TARGETA PACIENT PREFERENT, i per tant, sabrà en tot moment el descompte aplicat.

- Pel cas dels serveis d'ÒPTICA I OPTOMETRIA, els avantatges i condicions especials seran els que en cada moment estigui oferint GENERAL ÓPTICA pel col·lectiu del GRUP CLÍNIC SELVA MARESME. Actualment estem parlant que qualsevol pacient nostre que disposi de la targeta PACIENT PREFERENT tindrà un descompte de 50€ directes en una compra igual o superior de 100€, en la nostra òptica de Lloret de Mar. A part d'aquest 1er. descompte inicial, posteriorment podran gaudir d'altres descomptes i promocions que s'aplicaran via Programa Privilege de GENERAL ÓPTICA.

- En el cas d'anàlisis clíniques de qualsevol paràmetre o tipus, el PACIENT PREFERENT tindrà un 25% de descompte directe sobre la tarifa de privat.

La Targeta Sanitària Pacient Preferent volem que sigui una eina que permeti a tothom accedir a la qualitat, agilitat i professionalitat que es presta des de la sanitat privada, i concretament des del nostre GRUP CLÍNIC SELVA MARESME, a un preu just i raonable, pagant pel servei mèdic que es necessita, no més.

Totes aquestes condicions són d'igual aplicació en qualsevol dels nostres 10 establiments sanitaris que conformem el GRUP CLÍNIC SELVA MARESME.

Per a més informació i adquisició de la Targeta Pacient Preferent, podeu dirigir-vos a qualsevol dels nostres centres.